Energetyka OZE

Zwiększenie opłacalności stosowania odnawialnych źródeł energii dla geotermii i hydroenergetyki.

Generowanie energii elektrycznej ze źródeł geotermalnych o niskich temperaturach.

Polska ma bardzo dobre warunki geotermalne. Temperatura wody na znacznych głębokościach sięga nawet 100°C. Dzięki urządzeniom Climeon Ocean Marine™, które są przystosowane do pracy z wodą słoną, do generowania energii elektrycznej można wykorzystać źródła o temperaturze już powyżej 70-75°C. Pozwala to na wykorzystanie źródeł o znacznie niższych temperaturach niż w rozwiązaniach konwencjonanych. Ciepła woda w urządzeniu zostanie schłodzona o kilka stopni i może być dalej wykorzystana. Urządzenie Climeon Ocean Marine™ jest konkunrencyjne do urządzeń wykorzystujących binarny cykl Kaliny.

Więcej informacji:

Wykorzystanie energii spiętrzonej wody do generowania energii elektrycznej z użyciem turbiny powietrznej z jednoczesnym odmulaniem zbiorników retencyjnych.

Spółka poszukuje partnera zainteresowanego rozwojem i wdrożeniem koncepcji opracowywanej w dziale badań i rozwoju Revolvent S.A.

Podstawowe informacje o technologii zostaną upublicznione wkrótce.

Więcej informacji: