RevoHEAT

RevoHEAT to nowa generacja urządzeń, wykorzystujących Organiczny Cykl Rankine’a do wysokosprawnej konwersji energii cieplnej z ciepła odpadowego na energię elektryczną, o rewolucyjnej konstrukcji, będąca przedmiotem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Revolvent S.A.

Projekt RevoHEAT (POIR 1.1.1.)

Revolvent Spółka Akcyjna otrzymała dofinansowananie z Funduszy Europejskich projektu pod tytułem „Nowa generacja urządzeń, wykorzystujących Organiczny Cykl Rankine’a do wysokosprawnej konwersji energii cieplnej z ciepła odpadowego na energię elektryczną, o rewolucyjnej konstrukcji w postaci zintegrowanego układu kinematycznego.”
Projekt dofinansowany w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0733/16-00

 • Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi: 5.834.532,24 PLN
 • Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi: 5.834.532,24 PLN
 • Dofinansowanie projektu z UE: 4.124.199,81 PLN

Kluczowi partnerzy projektu

 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zapotrzebowanie rynkowe

Jednym z globalnych trendów środowiskowych, politycznych i gospodarczych jest dążenie do poprawy efektywność energetycznej. Obszarem, w którym istnieje największy potencjał oszczędności jest zagospodarowanie i efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego. Dostępne na rynku rozwiązania zaspokajają zidentyfikowane potrzeby odbiorców jedynie w ograniczonym zakresie. Istnieją bariery technologiczne uniemożliwiające efektywne zagospodarowanie ciepła odpadowego m.in. wpływające na sprawność netto instalacji.
Do głównych barier technologicznych możemy zaliczyć:

 • zapotrzebowanie na energię elektryczną przez obieg ORC na potrzeby własne – tzw. „energia pasożytnicza”,
 • straty energii cieplnej związane z niedoskonałością konstrukcji istniejących urządzeń,
 • wysokie wymagania dotyczące niezbędnej przestrzeni,
 • wysokie nakłady inwestycyjne i koszty odtworzeniowe,
 • niedopasowania do danego źródła ciepła odpadowego pod kątem zakresu mocy i temperatur,
 • uzależnienie procesu produkcji od instalacji ORC, np. konieczność zatrzymania linii produkcyjnej na czas serwisu.

Przedmiot i cel projektu RevoHEAT

Przedmiotem projektu są prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie przełomowej konstrukcji siłowni ORC (Organic Rankine Cycle), umożliwiającej odzysk ciepła odpadowego z różnych źródeł (systemy ogrzewania, silniki spalinowe, generatory prądu). Innowacyjne urządzenie charakteryzować się będzie wyższą o ok. 70% sprawnością netto, uniwersalnością oraz znacząco niższymi wymaganiami finansowymi i przestrzennymi.

Cel projektu zostanie osiągnięty w wyniku zakończenia przewidzianych w projekcie dwuletnich prac badawczo-rozwojowych, których sukces pozwoli na wdrożenie do produkcji urządzeń opartych na przełomowej technologii RevoHEAT charakteryzującej się następującymi cechami:

 • wysoka sprawność energetycznej netto, ograniczenie do minimum energii „pasożytniczej” – wpływ na osiągane przez odbiorcę korzyści finansowe,
 • możliwość stosowania ze źródłami ciepła z szerokiego zakresu mocy i temperatury – wpływ na powszechność zastosowania,
 • możliwość ciągłego samooczyszczania urządzenia z kondensatu i możliwość efektywnego odzysku energii kondensacji – wpływ na osiągane przez odbiorcę korzyści finansowe,
 • znaczną redukcję rozmiarów obiegu i liczby niezbędnych elementów – wpływ na ponoszone przez odbiorcę koszty.